ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Μεταφορές κατασκευών μεγάλων διαστάσεων και βάρους
  • Μεταφορά και τοποθέτηση αννεμογεννητριών σε αιολικά πάρκα
  • Μεταφορές παντός τύπου χωματουργικών μηχανημάτων
  • Μεταφορές δεξαμενών μεγάλων διαστάσεων
  • Μεταφορά σιδηροτροχιών μεγάλου μήκους
  • Μεταφορές και ανυψώσεις σκαφών